coffe

17 tekstów – auto­rem jest cof­fe.

Bra­kuje mi czasów, gdy je­dynym po­wodem do kłótni było to, kto ko­go bar­dziej kocha... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 10 lutego 2012, 16:50

Kiedy człowiek przes­ta­je kochać, tak nap­rawdę przes­ta­je żyć... jed­nak cze­mu tak jest, że jeżeli człowiek przes­ta­je żyć, da­lej kocha? 

myśl
zebrała 12 fiszek • 1 grudnia 2011, 17:45

Ja­kie to dziwne.
Niena­widzę cię tyl­ko dla­tego, że cię kocham... 

myśl
zebrała 42 fiszki • 29 grudnia 2010, 16:06

Nap­rawdę szczęśli­wy jes­teś, kiedy pot­ra­fisz cie­szyć się szczęściem innych. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 8 listopada 2010, 17:31

W ilu jeszcze oso­bach, do cho­lery, mam się zauroczyć, aby od­kochać się w jednej? 

myśl
zebrała 51 fiszek • 7 października 2010, 07:02

Jak spraw­dzić, czy jes­teś za­kocha­ny? Pod­czas biolo­gii, na py­tanie 'po co od­dycha­my?' bez wa­hania od­po­wiadasz 'aby kochać'. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 5 października 2010, 20:57

'Oko za oko, ząb za ząb'
Gdy­bym rzeczy­wiście wyz­na­wała tą za­sadę, już daw­no byłabym niewi­doma, a na do­datek szczerbata. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 7 września 2010, 16:56

A uśmie­cham się już tyl­ko po to, aby nie dać ci świado­mości, jak bar­dzo mnie ranisz. 

myśl
zebrała 111 fiszek • 2 września 2010, 19:25

'Nadzieja umiera ostatnia'
Mo­ja tyl­ko raz na mnie spoj­rzała i po­pełniła samobójstwo. 

myśl
zebrała 115 fiszek • 1 września 2010, 08:53

To nap­rawdę bar­dzo trud­ne - sta­rać się pa­miętać rzeczy, które w rzeczy­wis­tości nig­dy się nie wydarzyły. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 10 sierpnia 2010, 19:46

coffe

coffe

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność